گارانتی لیوار

شایان ذکر است گارانتی فقط شامل دستگاه ها و سیستمهایی میباشد که توسط شرکت لیوار ارائه شده باشد بنابراین در زمان خرید دقت نمایید برچسب گارانتی لیوار روی کالا باشد و بابت خدمات دریافتی نیز گارانتی با سربرگ یا مهر شرکت لیوار تایید شده باشد
در نظر داشته باشید جهت ثبت گارانتی از طریق سامانه پیامکی شماره سریال دستگاه را فقط ارسال نمایید