هارد اینترنال

هارد اینترنال

ظرفیت های مختلف هارد اینترنال

10 ترابابت

8 ترابایت

6 ترابایت

4 ترابایت

3 ترابایت

2 ترابایت

1 ترابایت

500گیگاوایت